Waterwijk

Waterwijk

Grenzend aan de Hoge Ring ligt Waterwijk. In het centrum van Waterwijk ligt het Botplein met verschillende voorzieningen en een grote supermarkt. Waterwijk is een wijk voor jong en oud, verschillende basisscholen, maar ook een bloeiend wijkcentrum, de Draaikolk, met veel activiteiten voor jong en oud. Waterwijk is ook een wijk met actieve bewoners, die zich presenteren via hun eigen platform. Zij hebben een Facebookpagina.

Informatieavond project Waterstate 17 maart gaat niet door

De huidige situatie met het coronavirus vraagt ook in Almere om maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Een van deze maatregelen is het niet laten doorgaan van bijeenkomsten en activiteiten die wij vanuit de gemeente organiseren. Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen, waarbij onder andere bijeenkomsten van 100+ mensen worden afgelast en mensen worden gevraagd afstand van elkaar te houden. In Flevoland geldt ook een noodverordening waarin deze maatregelen staan.
 
Bij deze wil ik u daarom doorgeven dat de informatieavond oever het project Waterstate op 17 maart 2020 niet doorgaat. Wij kijken of de bijeenkomst op een ander moment alsnog plaats kan vinden, of in een andere vorm. Zodra dit bekend is, sturen wij u meer informatie. Wij hopen op uw begrip.
 
Heeft u vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact op met mij via 14 036 of infoverberg dit@almere.nl ter attentie van D.J. van der Wal. Meer informatie over de (landelijke) maatregelen voor het coronavirus vindt u op almere.nl en rivm.nl. Op almere.nl vindt u daarnaast ook de noodverordening die vrijdag 13 maart van kracht is gegaan voor heel Flevoland.

Beoogde locaties seniorenwoningen Waterwijk

De gemeente Almere heeft de afgelopen jaren de woningbehoefte voor senioren in Almere inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat er onvoldoende geschikte woningen beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor de vergrijzende Waterwijk. Bewoners van de Waterwijk hebben aangegeven dat ze graag in hun eigen wijk willen blijven wonen. Doorstroom van ouderen naar appartementen maakt ook weer eengezinswoningen vrij voor starters.

Participatiebijeenkomst

Op dinsdag 3 maart is er een participatiebijeenkomst over het project Waterstate, bij de Schelvisstraat/Karperweg. De bijeenkomst is van 16.30 tot 19.30 uur in het Huis van de Waterwijk aan het Slufterplantsoen 10. Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd. Ook u bent van harte welkom bij de bijeenkomst. Het gaat om een vrije inloop, dus u kunt komen op de tijd die u het beste uitkomt.

Nieuwbouw Waterwijk

Waarom wordt er gebouwd?

Uit het onderzoek Waterwijk Seniorenproof  kwam naar voren dat er onder senioren in de Waterwijk  behoefte is om te verhuizen binnen hun wijk. Er zijn op dit moment niet voldoende woningen om in die behoefte te voorzien. Hierdoor blijven ouderen in een eengezinswoning wonen, waardoor er te weinig woningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen. De bouw van seniorenappartementen bevordert de doorstroom in de Waterwijk. In de eengezinswoningen die vrijkomen, kunnen jonge gezinnen zich vestigen.

Waarom wordt er gebouwd op deze locatie?

Waterwijk is een volwassen wijk in Almere. Om hier bij te bouwen is gekeken naar grond die nog beschikbaar is. De locaties bij de Schelvisstraat/Karperweg  en  ook de locatie bij de Leeghwaterplas zijn aangewezen om te bebouwen.

Waarom kan de hoogte van het gebouw niet aangepast worden?

Om het plan financieel haalbaar te maken zijn er minimaal 35 appartementen nodig. Dit aantal is alleen mogelijk bij vijf of meer bouwlagen. Door leidingen en kabels die onder de grond liggen is de ruimte die bebouwd kan worden op de kavel beperkt. Hierdoor is het noodzakelijk de hoogte in te gaan.  

Hoe zit het met parkeren?

Er worden 32 parkeerplaatsen gerealiseerd op het terrein van het woongebouw. Dit aantal voldoet aan de vastgestelde parkeernorm van 0,9 parkeerplaats per sociale huurwoning. Wij horen graag uw mening of extra parkeerplaatsen in de wijk gewenst zijn. Dit kan dan wel ten koste gaan van het aanwezige groen.

Verdwijnt er groen voor de bouw?

Het huidige grasveld zal bijna geheel verdwijnen, maar de nieuwe groenstrook bij het woongebouw wordt opnieuw ingericht met beplanting. U kunt hier tijdens de participatiebijeenkomst op 3 maart over meedenken.

Hoe komt het gebouw er uit te zien?

De vorm van het gebouw ligt vast, het gaat om een gebouw van 5 bouwlagen, op de begane grond komen 3 woningen en op elk van de 4 verdiepingen komen 8 woningen. Tijdens de participatiebijeenkomst op 3 maart kunt u meedenken over de verdere uitstraling van het gebouw.                                                     

Hoe verloopt de procedure voor de vergunningsaanvraag?

Om de bouw aan de Karperweg mogelijk te maken is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De aanvraag wordt eerst beoordeeld voordat deze gepubliceerd wordt. Daarna wordt de aanvraag omgevingsvergunning met een ontwerpbesluit en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen gepubliceerd op overheid.nl, en liggen daarna ter inzage  gedurende 6 weken  Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen. Daarna wordt een besluit op de vergunningsaanvraag genomen.

Waar kan ik nog mijn mening over geven op de participatiebijeenkomst van 3 maart?

Over de uitstraling van het gebouw, de inrichting rondom het gebouw en de ontsluiting en het parkeren in de omgeving. De hoogte van het gebouw ligt vast en is geen onderdeel van de participatie.

Wat voor soort huurwoningen komen er?

In Waterstate komen 35 sociale huurappartementen, onderverdeeld in 17x 2- Kamerwoningen van circa 43 m2 en 18x 3-Kamerwoningen van circa 58 m2. Op de begane grond aan de zijde van het naastgelegen Kinderdagverblijf worden inpandige bergruimten gemaakt.

Bij de woningtoewijzing wil Woningstichting GoedeStede de ‘voordeelregeling’ en de ‘van groot naar beter’ regelingen inzetten. De toewijzing van de woningen verloopt uitsluitend via Woningnet Almere. Het is raadzaam u nu alvast in te schrijven bij Woningnet. Aanvullende informatie over de woningen en de woningtoewijzing  zal te zijner tijd beschikbaar op de website van woningstichting GoedeStede.